مطب دکتر بیژن حیدری

 • دندانپزشکی - خدمات تخصصی پروتز
 • آدرس: برج پاستور، طبقه 3 ، واحد 5
 • تلفن: 8257067 (0811)
 • وب سایت: www.drbijanheidari.ir

مطب دکتر مهدی سحرخیزان

 • دندانپزشکی
 • آدرس: برج پاستور، طبقه 4 ، واحد 7
 • ساعات مراجعه: 16 تا 19:30
 • تلفن: 8273200 (0811)

مطب دکتر محمد اسماعیل زاده و دکتر زکیه دینوی

 • دندانپزشکی کودکان - دندان و ریشه
 • آدرس: برج پاستور، طبقه 2 ، واحد 7
 • ساعات مراجعه:
 • تلفن: 8260650 (0811)