نظرسنجی

نظرسنجی دوره ای برج اداری، تجاری پاستور

با توجه به بازسازی نمای برج، با چه رنگی برای پنجره ها موافق هستید؟