هیات مدیره

اعضای هیات مدیره برج اداری، تجاری پـاستـور

  • آقای مسعود بهمرام                           رئیس هیات مدیره
  • آقای دکتر سید محمد رضا طوسی نایب رئیس هیات مدیره
  • آقای مهندس محمد خدایی                 خزانه دار هیات مدیره
  • آقای مهندس آرش فرهادیان                عضو هیات مدیره
  • آقای ورشوچی                                 عضو هیات مدیره
  • آقای دکتر محمد رضا عراقچیان             بازرس
  • آقای مهندس مهدی عقیقی                بازرس علی البدل
  • آقای مهندس هومن حبیبی                 عضو علی البدل
  • آقای مصطفی ضیایی                         عضو علی البدل