صورت های مالی سال 1397 (برای دریافت کلمه عبور صورت های مالی با دفتر هیات مدیره تماس بگیرید)

نامه های وارده از سازمان آتش نشانی و شرکت سپند صنعت جهت اطلاع مالکین

برج اداری و تجاری پاستور در قلب شهر همدان و در یکی از مهم ترین چهار راه های تجاری منتهی به آرامگاه بوعلی سینا قرار گرفته است. دسترسی سريع و آسان به اصلی ترين خيابانهای شهر همدان يعنی خيابان میرزاده عشقی و پاستور اين مجتمع را به لحاظ موقعيت به عنوان یکی از ممتاز ترين مجتمع های اداری، تجاری مطرح نموده است.